January 06
07:30 - 09:00Registrations
09:00 - 09:45Opening Ceremony
09:45 - 10:45Keynote 1: Journalism
10:45 - 11:15Break
11:15 - 12:30Panels 1: Science & Tech
12:30 - 13:15Lunch
13:15 - 14:15Keynote 2: Dr. Devi Shetty
14:15 - 14:30Break
14:30 - 15:30Keynote 3: Mr. P. Chidambaram
15:30 - 15:45Break
15:45 - 17:00Keynote 4: Mr. Sonam Wangchuk

January 07
09:15 - 10:30Panels 2: Culture
10:30 - 11:00Break
11:00 - 12:00Keynote 5: Mr. Deepak Bagla
12:00 - 13:15Ideas Fair
13:15 - 14:00Lunch
14:00 - 15:15Panels 3: Society
15:15 - 15:30Break (No Transition)
15:30 - 16:45Panels 4: Economics
16:45 - 17:05Break
17:05 - 18:05Keynote 6: Dr. Arvind Subramanian
18:05 - 18:30Break
18:30 - 19:30Panels 5: Politics
19:30 - 20:15Closing Ceremony (Closing Remarks | National Anthem)