• Event Date
  • 03 - 04 January 2020   
  • Venue: Taj Mahal Palace, Colaba, Mumbai

Delegate applications are now open!

Our Past Speakers

Prakash Javadekar

Piyush Goyal

Arundhati Bhattacharya

Raghuram Rajan

Shashi Tharoor

Amitabh Bachchan

Chanda Kochhar

Sunil Mittal

Shikha Sharma

Our Partners